تعرفه نرخ دستمزد دوربین های مداربسته ۹۸

انتشار نسخه دوم تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک سال ۹۸

از سوی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور:

👈نسخه دوم تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک سال ۹۸ شامل تغییرات جدید ازجمله اصلاح فرمول‌ها و اضافه شدن عناوین شغلی حوزه معماری سازمانی و مراکز داده و همچنین افزوده شدن توضیحات تکمیلی منتشر شد.

👈 #سازمان‌نظام‌صنفی رایانه‌ای کشور، سند #تعرفه را در راستای اجرای وظایف محوله در ماده ۱۲ قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار مبنی بر ساماندهی و نظم‌بخشی بازار کسب‌وکارهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات کشور و هم‌چنین اختیارات قانونی مطرح در بند ۱۲ ماده ۶۵ آئین‌نامه تشکیل سازمان نصر کشور مصوب هیئت دولت، با موضوع تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات حوزه فاوا، این سازمان از سال ۱۳۸۹ طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر سنجش کارشناسی، بررسی میدانی و در برخی موارد عرف منتشر کرده است…

دانلود نسخه دوم تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک سال ۹۸

 

فهرست مطالب

فصل ١) مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………….. ١

١) نقش و جایگاه سازمان ……………………………………………………………………………………………………………….. ١ -١
١) سابقه تدوین تعرفهها …………………………………………………………………………………………………………………. ١ -٢
١) محدوده مدل جدید …………………………………………………………………………………………………………………… ١ -٣
١) رویکرد جدید تدوین تعرفهها ……………………………………………………………………………………………………… ٢ -۴
١) ویژگیهای مدل ……………………………………………………………………………………………………………………….. ٢ -۵
١) فرآیند محاسبه ………………………………………………………………………………………………………………………… ٣ -۶
٧) نگهداشت مدل …………………………………………………………………………………………………………………………. ٣ -١
١) دسترسی و اطلاعرسانی …………………………………………………………………………………………………………….. ٣ -٨
٩) دوره بازنگری ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۴ -١
١٠ ) موارد مهم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴ -١
١١ ) واژگان و اصطلاحات معادل …………………………………………………………………………………………………………. ۴ -١
١٢ ) تغییرات این نسخه ……………………………………………………………………………………………………………………. ۵ -١
١٣ ) مبالغ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵ -١

فصل٢) مدل محاسبه هزینه پروژه . …………………………………………………………………………………….. ۶

١) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶ -٢
٢) تعاریف …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶ -٢
٣) لایههای اطلاعاتی مدل ………………………………………………………………………………………………………………. ۶ -٢
٢) اطلاعات پایه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ٧ -۴
٢) محاسبه داراییهای نامشهود …………………………………………………………………………………………………….. ١١ -۵
٢) تعریف شغل ……………………………………………………………………………………………………………………………. ١٢ -۶
٢) محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه ………………………………………………………………………………………………. ١٣ -٧
٢) ضرایب مربوط به آزادکارها ………………………………………………………………………………………………………. ١۴ -٨

فصل ٣) تعرفه نرخ خدمات نرم افزار ………………………………………………………………………………….. ١۵

١) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ١۵ -٣
٣) تعرفه نرخ خدمات پشتیبانی نرم افزار (اولین سال عقد قرارداد پشتیبانی) …………………………………….. ١۵ -٢
٣) تمدید قرارداد پشتیبانی غیرمتوالی ………………………………………………………………………………………….. ١۶ -٣
۴) هزینه نفر-ساعت خدمات پشتیبانی نرم افزار و توسعه های موردی ……………………………………………… ١۶ -٣
فصل ۴) تعرفه نرخ سختافزار ………………………………………………………………………………………….. ١٨

۴) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٨ -١

۴) تعاریف خدمات فنی (سختافزار) ……………………………………………………………………………………………… ١٨ -٢
۴) شرایط تعمیرات سختافزار ………………………………………………………………………………………………………. ١٩ -٣
۴) تعرفه نرخ خدمات نرمافزاری بر روی رایانه شخصی …………………………………………………………………….. ٢١ -۴
۴) تعرفه نرخ هزینه نصب سختافزار و درایورهای مربوط ………………………………………………………………….. ٢١ -۵
۴) تعرفه نرخ نصب نرمافزارهای نوتبوک ………………………………………………………………………………………… ٢۵ -۶
۴) تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………. ٢۵ -٧

فصل ۵) تعرفه نرخ خدمات فنی زیرساخت فناوری اطلاعات ………………………………………………. ٢٧

١) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٧ -۵
۵) استانداردهای زیرساخت …………………………………………………………………………………………………………. ٢٧ -٢
۵) توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه ………………………………………………………………………………. ٢٨ -٣
۵) توضیحات عمومی خدمات سختافزاری شبکه …………………………………………………………………………… ٢٩ -۴
۵) فهرست بهای نرخ بستر زیرساخت شبکه …………………………………………………………………………………… ٣٠ -۵
۵) فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا …………………………………………………………………………………. ۳۲

۵) فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی و تجهیزات فیبرنوری ………………………………………………………… ٣٢ -٧
۵) فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصالات ………………………………………………………………………………….. ٣۵ -٨
٣۶ ……………………………………………………………………………………………… (RACK) ٩) نرخ خدمات رک -۵
۵) تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه …………………………………………………………………………………. ٣٨ -١٠
۵) تعرفه نرخ آزمون و عیبیابی شبکه ………………………………………………………………………………………….. ٣٩ -١١
۵) تعرفه نرخ مستندسازی شبکه …………………………………………………………………………………………………. ٣٩ -١٢
١٣ ) تعرفه نرخ کابلکشی مجدد ………………………………………………………………………………………………………. ۴٠ -۵
۵) تعرفه نرخ مخابرات …………………………………………………………………………………………………………………. ۴١ -١۴
١۵ ) تعرفه نرخ نصب، راهاندازی و پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم …………………………………………….. ۴١ -۵
۵) تعرفه نرخ خدمات نصب، راهاندازی، پشتیبانی و خدمات شبکههای بیسیم ………………………………….. ۴٣ -١۶
۵) تعرفه نرخ خدمات سامانههای ذخیرهسازی ……………………………………………………………………………….. ۴٣ -١٧
۵) تعرفه نرخ نصب و راهاندازی پردازش داده و کارسازها ………………………………………………………………….. ۴۴ -١٨
۵) تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ۴۵ -١٩
۵) تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی (دوربینهای مدار بسته) ………………………………………………………………….. ۴۵ -٢٠
۴٧ ………………………………………………………………………………………………………………. RFID ۵) تعرفه خدمات -٢١
۵) تعرفه نرخ خدمات مجازیسازی ……………………………………………………………………………………………….. ۴٧ -٢٢
۵) تعرفه نرخ خدمات متفرقه ……………………………………………………………………………………………………….. ۴٨ -٢٣
۴٩ ……………………………………………………………………………….. VOIP ۵) تعرفه خدمات راهاندازی سیستمهای -٢۴

فصل ۶) تعرفه خدمات مرکز داده ……………………………………………………………………………………… ۵١

۶) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵

۶) تعریف مرکز داده …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵١ -٢
۶) استانداردهای طراحی و ساخت مراکز داده …………………………………………………………………………………. ۵٢ -٣
۶) ساختار مرکز داده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴ -۴
۵۵ ………………………………………………………………………………………………. (RANKING) ۵) ردهبندی مرکز داده -۶
۶) قیمت خدمات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۶ -۶
٧) نرخ پایه خدمات مرکز داده ………………………………………………………………………………………………………. ۵٧ -۶

فصل ٧) تعرفه نرخ خدمات امنیت فناوری اطلاعات ……………………………………………………………. ۶۵

٧) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵ -١
٧) دستهبندی خدمات امنیت فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………. ۶۵ -٢
٧) نرخ پایه خدمات امنیت زیرساخت …………………………………………………………………………………………….. ۶۶ -٣
٧) پیادهسازی مدیریت تایید هویت ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶ -۴
٧) شناسایی و کاهش حملات شبکه ………………………………………………………………………………………………. ۶٧ -۵
٧) خدمات امنیت ارتباطات ………………………………………………………………………………………………………….. ۶٨ -۶
٧) سامانههای مدیریت امنیت اطلاعات …………………………………………………………………………………………. ٧٣

٧۴ …………………………………………………………………………………………. (SOC) ٧) طراحی مرکز عملیات امنیت -٨
٧) امنیت در نقاط انتهایی …………………………………………………………………………………………………………….. ٧۴ -٩
٧۵ ……………………………………………………………………………………………………………… DLP ١٠ ) خدمات سیستم -٧
٧) پیکربندی پیشرفته امنیت ………………………………………………………………………………………………………. ٧۶ -١١
٧) امنیت در فناوریهای نوین ………………………………………………………………………………………………………. ٧۶ -١٢
٧) نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک …………………………………………………………………………………………… ٧٧ -١٣

فصل ٨) تعرفه نرخ خدمات مشاوره ………………………………………………………………………………….. ٧٨

١) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ٧٨ -٨
٨) نرخ ارائه خدمات مشاورهای……………………………………………………………………………………………………… ٧٨ -٢
٨) هزینه نظارت بر پروژههای نرمافزاری ………………………………………………………………………………………… ٧٨ -٣
پیوست الف: تعریف عناوین شغلی …………………………………………………………………………………………………

دیدگاه‌ها ۰

*
*

ده − نه =