تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک (سال ۱۳۹۹)

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک (سال ۱۳۹۹)

تعرفه نصب

فصل ١)

مقدمه . ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١

نقش و جایگاه سازمان …………………………………………………………………………………………………………………. ١
سابقه تدوین تعرفه ها …………………………………………………………………………………………………………………. ١
محدوده مدل جدید ……………………………………………………………………………………………………………………… ١
رویکرد جدید تدوین تعرفه ها …………………………………………………………………………………………………………… ٢
ویژگی های مدل ……………………………………………………………………………………………………………………….. ٢
فرآیند محاسبه ………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣
نگهداشت مدل ………………………………………………………………………………………………………………………….. ٣
دسترسی و اطلاع رسانی …………………………………………………………………………………………………………….. ٣
دوره بازنگری ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
موارد مهم ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴
واژگان و اصطلاحات معادل ……………………………………………………………………………………………………………… ۴
تغییرات این نسخه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵
مبالغ ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵

فصل ٢)

مدل محاسبه هزینه پروژه . ………………………………………………………………………………………………………………۶

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
تعاریف ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶
لایه های اطلاعاتی مدل ………………………………………………………………………………………………………………… ۶
اطلاعات پایه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ٧
محاسبه دارایی های نامشهود ………………………………………………………………………………………………………. ١١
تعریف شغل …………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٢
محاسبه بهای کل خدمت یا پروژه ……………………………………………………………………………………………………. ١٣
ضرایب مربوط به آزادکارها …………………………………………………………………………………………………………….. ١۴

فصل ۳)

تعرفه نرخ خدمات نرم افزار …………………………………………………………………………………………………………….. ١۵
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ١۵
تعرفه نرخ خدمات پشتیبانی نرم افزار (اولین سال عقد قرارداد پشتیبانی) ……………………………………………………… ١۵
تمدید قرارداد پشتیبانی غیرمتوالی ………………………………………………………………………………………………….. ١۶
هزینه نفر-ساعت خدمات پشتیبانی نرم افزار و توسعه های موردی ……………………………………………………………. ١۶

فصل ۴)

تعرفه نرخ سخت افزار ………………………………………………………………………………………………………………….. ١٨
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………. ١٨

تعاریف خدمات فنی (سخت افزار) ……………………………………………………………………………………………………. ١٨
شرایط تعمیرات سخت افزار …………………………………………………………………………………………………………… ١٩
تعرفه نرخ خدمات نرم افزاری بر روی رایانه شخصی ………………………………………………………………………………. ٢١
تعرفه نرخ هزینه نصب سخت افزار و درایورهای مربوط ……………………………………………………………………………. ٢١
تعرفه نرخ نصب نرم افزارهای نوتبوک ………………………………………………………………………………………………… ٢۵
تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطلاعات ………………………………………………………………………………………………….. ۲۵

فصل ۵)

تعرفه نرخ خدمات فنی زیرساخت فناوری اطلاعات ………………………………………………………………………………….۲۷

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………… ٢٧
استانداردهای زیرساخت ……………………………………………………………………………………………………………… ٢٧
توضیحات عمومی خدمات زیرساخت شبکه ……………………………………………………………………………………….. ٢٨
توضیحات عمومی خدمات سختافزاری شبکه ……………………………………………………………………………………… ٢٩
فهرست بهای نرخ بستر زیرساخت شبکه …………………………………………………………………………………………. ٣٠
فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا …………………………………………………………………………………………. ٣٢
فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی و تجهیزات فیبرنوری ……………………………………………………………………… ٣٢
فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصالات ………………………………………………………………………………………….. ٣۵
٣۶ …………………………………………………………………………………………………………….. (RACK) نرخ خدمات رک
تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه ………………………………………………………………………………………… ٣٨
تعرفه نرخ آزمون و عیب یابی شبکه ………………………………………………………………………………………………. ٣٩
تعرفه نرخ مستندسازی شبکه ……………………………………………………………………………………………………. ٣٩
تعرفه نرخ کابلکشی مجدد ………………………………………………………………………………………………………… ۴٠
تعرفه نرخ مخابرات ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴١
تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های بیسیم ……………………………………………………….. ۴١
تعرفه نرخ خدمات نصب، راه اندازی، پشتیبانی و خدمات شبکه های بیسیم ……………………………………………….. ۴٣
تعرفه نرخ خدمات سامانه های ذخیره سازی ……………………………………………………………………………………. ۴٣
تعرفه نرخ نصب و راه اندازی پردازش داده و کارسازها ………………………………………………………………………….. ۴۴
تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. ۴۵
تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی (دوربینهای مدار بسته) …………………………………………………………………………….. ۴۵
۴٧ ………………………………………………………………………………………………………………… RFID تعرفه خدمات
تعرفه نرخ خدمات مجازیسازی …………………………………………………………………………………………………….. ۴٧
تعرفه نرخ خدمات متفرقه ………………………………………………………………………………………………………….. ۴٨
۴٩ …………………………………………………………………………………….. VOIP تعرفه خدمات راه اندازی سیستمهای

فصل ۶)

تعرفه خدمات مرکز داده ………………………………………………………………………………………………………….. ۵١
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

تعریف مرکز داده ………………………………………………………………………………………………………………….. ۵١
استانداردهای طراحی و ساخت مراکز داده …………………………………………………………………………………… ۵٢
ساختار مرکز داده ………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۵۵ ………………………………………………………………………………………………. (RANKING) رده بندی مرکز داده
قیمت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۶
نرخ پایه خدمات مرکز داده ………………………………………………………………………………………………………. ۵٧

فصل ٧)

تعرفه نرخ خدمات امنیت فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………….۶۵

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵
دسته بندی خدمات امنیت فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………. ۶۵
نرخ پایه خدمات امنیت زیرساخت ……………………………………………………………………………………………….. ۶۶
پیاده سازی مدیریت تایید هویت …………………………………………………………………………………………………. ۶۶
شناسایی و کاهش حملات شبکه …………………………………………………………………………………………….. ۶٧
خدمات امنیت ارتباطات ………………………………………………………………………………………………………….. ۶٨
سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات …………………………………………………………………………………………… ٧٣
٧۴ ……………………………………………………………………………………………. (SOC) طراحی مرکز عملیات امنیت
امنیت در نقاط انتهایی …………………………………………………………………………………………………………… ٧۴
٧۵ ……………………………………………………………………………………………………………. DLP خدمات سیستم
پیکربندی پیشرفته امنیت ……………………………………………………………………………………………………….. ٧۶
امنیت در فناوریهای نوین ………………………………………………………………………………………………………… ٧۶
نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک …………………………………………………………………………………………….. ٧٧

فصل ٨)

تعرفه نرخ خدمات مشاوره ……………………………………………………………………………………………………… ٧٨

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………. ٧٨
نرخ ارائه خدمات مشاوره ای……………………………………………………………………………………………………. ٧٨
هزینه نظارت بر پروژه های نرم افزاری ………………………………………………………………………………………….. ٧٨

پیوست الف: تعریف عناوین شغلی …………………………………………………………………………………………….٧٩

فهرست جداول

حداقل هزینه پرسنل برای سال  ١٣٩٨………………………………………………………………………………………..٧
هزینه پایه دستمزد یک ساعت ………………………………………………………………………………………………… ٧
تعریف رده شغلی و ضرایب متناظر آن . ………………………………………………………………………………………. ٩
تعریف مرتبه شغلی و ضرایب متناظر آن . ……………………………………………………………………………………. ٩
تعریف مدرک تحصیلی و ضرایب متناظر آن ……………………………………………………………………………………. ٩
تعریف سابقه کاری مفید (بر حسب سال) و ضرایب متناظر آن …………………………………………………………… ١٠
تعریف رده مدرک تخصصی و ضرایت متناظر آن . ……………………………………………………………………………. ١٠
رتبه شرکت و ضرایب متناظر آن . …………………………………………………………………………………………….. ١٠
حوزه تخصصی فعالیت شرکت و ضرایب متناظر آن ………………………………………………………………………… ١٠

تعریف نمونه هایی از محاسبه ضرایب نیروی انسانی ……………………………………………………………………… ١٣
عناوین شغلی خدمات نرم افزاری……………………………………………………………………………………………… ١۶
تعرفه نرخ فعالیتهای مرتبط با اینترنت و کافینت . …………………………………………………………………………… ٢٠
تعرفه نرخ خدمات نرم افزاری بر روی رایانه شخصی ………………………………………………………………………… ٢١
تعرفه نرخ هزینه نصب سخت افزار و درایورهای مربوط . ……………………………………………………………………… ٢١
تعرفه نرخ تعمیرات و سرویس دستگاه های جانبی رایانه . ……………………………………………………………….. ٢٢
تعرفه نرخ تعمیرات چاپگر ………………………………………………………………………………………………………. ٢٣
تعرفه نرخ تعویض قطعات و تعمیرات سخت افزار نوتبوک ………………………………………………………………………. ٢۴
تعرفه نرخ نصب نرم افزارهای نوتبوک……………………………………………………………………………………………. ٢۵
تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطلاعات . ………………………………………………………………………………………….. ٢۵
فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (بسترسازی) …………………………………………………………. ٣٠
فهرست بهای نرخ خدمات بستر زیرساخت شبکه (سایر عملیات اجرایی) . ……………………………………………. ٣٢

فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی دیتا …………………………………………………………………………………… ٣٢

فهرست بهای نرخ خدمات کابلکشی فیبرنوری …………………………………………………………………………….. ٣٢
فهرست بهای نرخ خدمات نصب اتصالات . …………………………………………………………………………………… ٣۵
نرخ خدمات پس از فروش رک دیواری . ………………………………………………………………………………………. ٣۶
نرخ خدمات پس از فروش رک ایستاده ………………………………………………………………………………………. ٣٧
تعرفه نرخ برقکشی برای تجهیزات شبکه . …………………………………………………………………………………. ٣٨
تعرفه نرخ آزمون و عیب یابی شبکه . ………………………………………………………………………………………….. ٣٩
تعرفه نرخ مستندسازی شبکه ……………………………………………………………………………………………….. ۴٠
تعرفه نرخ کابلکشی مجدد . ………………………………………………………………………………………………….. ۴٠
تعرفه نرخ خدمات مخابراتی . …………………………………………………………………………………………………. ۴١
تعرفه نرخ نصب، راه اندازی و پشتیبانی و خدمات شبکه های بیسیم . ………………………………………………….. ۴١
تعرفه نرخ خدمات نصب، راه اندازی، پشتیبانی و خدمات شکبه های بیسیم . ………………………………………….. ۴٣
تعرفه نرخ خدمات سامانه های ذخیره سازی ………………………………………………………………………………… ۴٣

تعرفه نرخ نصب و راه اندازی پردازش داده و کارسازها ……………………………………………………………………… ۴۴
تعرفه نرخ خدمات بازیابی اطلاعات . …………………………………………………………………………………………. ۴۵

تعرفه نرخ حفاظت فیزیکی (دوربینهای مدار بسته) …………………………………………………………………… ۴۵

۴٧ ……………………………………………………………………………………………………………. RFID تعرفه خدمات
تعرفه نرخ خدمات مجازی سازی…………………………………………………………………………………………………. ۴٨
تعرفه نرخ خدمات متفرقه . ……………………………………………………………………………………………………. ۴٨
۴٩ ……………………………………………………………….. VoIP تعرفه نرخ خدمات راه اندازی نرم افزاری سیستم های
کابلکشی ساخت یافته بستر زیرساخت . …………………………………………………………………………………….. ۵٧
کابلکشی دیتا …………………………………………………………………………………………………………………… ۵٧
نصب اتصالات دیتای مس . …………………………………………………………………………………………………….. ۵٧
نصب اتصالات دیتای فیبر نوری . ………………………………………………………………………………………………. ۵٨
نصب سایر کانکتورها . ………………………………………………………………………………………………………….. ۵٨
نصب رک و اتاقک ………………………………………………………………………………………………………………… ۵٨
کابلکشی برق و کابلکشی دیتا برای سامانه های مدیریت مرکزی هوشمند ……………………………………………. ۵٩

سامانه های اعلان حریق . ………………………………………………………………………………………………………. ۵٩

سامانه های اطفای حریق ……………………………………………………………………………………………………….. ۶٠
نصب سامانه های برق روشنایی اضطراری …………………………………………………………………………………… ۶٠
سامانه های کنترل دسترسی . ………………………………………………………………………………………………… ۶٠
سامانه های کنترل بصری . ……………………………………………………………………………………………………… ۶١
سامانههای کنترل انرژی ………………………………………………………………………………………………………… ۶١
سامانه های کف و سقف کاذب ……………………………………………………………………………………………….. ۶١
سامانه های رطوبتسنج . ………………………………………………………………………………………………………. ۶٢
سامانه های برودتی ……………………………………………………………………………………………………………… ۶٢
حفاظت پیرامونی و فیزیکی . …………………………………………………………………………………………………. ۶٣
پنل ها و رنگهای ضد حریق و عایق بندی . ……………………………………………………………………………………… ۶٣
۶٣……………………………………………………………… . BMS و RMS ،EMS قطعات فعال سامانه هوشمند مدیریت
مستندسازی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴
مقاوم سازی (پیاده سازی روشهای پدافند غیرعامل) …………………………………………………………………….. ۶۴
مشاوره، طراحی و نظارت ……………………………………………………………………………………………………. ۶۴
نرخ پایه خدمات امنیت زیرساخت ……………………………………………………………………………………………. ۶۶
تعرفه اجرا مدیریت تایید هویت . ………………………………………………………………………………………………. ۶٧
تعرفه خدمات شناسایی و کاهش حملات شبکه ………………………………………………………………………….. ۶٧
تعرفه نصب و پیکربندی ماژول های امن سخت افزاری . ………………………………………………………………………. ۶٨
تعرفه تجهیزات رمز (راهکارهای استفاده از توکن و کارت هوشمند) ……………………………………………………. ۶٨
۶٩……………………………………………………………….. (PKI Center) تعرفه خدمات مرکز زیرساخت کلید عمومی
تعرفه ارزیابی آسیب پذیری و آزمون نفوذ …………………………………………………………………………………….. ۶٩
تعرفه خدمات نصب و راه اندازی سامانه های دیواره آتش و مدیریت یکپارچه تهدیدات . ……………………………… ٧٠

شبکه خصوصی مجازی) . ………………………………………………………. ٧٠ ) VPN اجرای شبکه امن با استفاده از
به منظور کاهش تهدیدهای شبکه . …………………………………………………………….. ٧١ IPS  تعرفه پیکربندی
٧٢ ………………………………………………………………………………………………. WAF  تعرفه خدمات مرتبط با
٧٢ ………………………………………………………………………………………………. WAF  تعرفه خدمات مرتبط با
تعرفه خدمات مربوط به سامانه های مدیریت امنیت اطلاعات . ………………………………………………………… ٧٣
تعرفه خدمات طراحی مرکز عملیات امنیت . ……………………………………………………………………………. ٧۴
تعرفه خدمات مربوط به مرکز عملیات امنیت صنعتی ………………………………………………………………….. ٧۴
تعرفه خدمات امنیت در نقاط انتهایی ……………………………………………………………………………………. ٧۵
٧۵ ……………………………………………………………………………………………… DLP تعرفه خدمات سیستم
تعرفه پیکربندی پیشرفته امنیت …………………………………………………………………………………………. ٧۶
تعرفه پیکربندی پیشرفته امنیت ………………………………………………………………………………………….. ٧۶
نرخ پایه خدمات عمومی و مشترک ……………………………………………………………………………………… ٧٧
تعرفه نرخ خدمات مشاورهای . ………………………………………………………………………………………….. ٧٨

تعرفه نرخ پایه خدمات فنی-تخصصی انفورماتیک (سال ۱۳۹۹)

بازگشت به صفحه مقالات

بازگشت به صفحه اصلی

سازمان نظان صنفی رایانه ای کشور

دیدگاه‌ها ۰

*
*

19 + 10 =