لیست قیمت فروردین ۹۹ هایک ویژن و هایلوک

لیست قیمت فروردین ۹۹ هایک ویژن و هایلوک

لیست قیمت فروردین ۹۹ هایک ویژن

قیمت ها برای اردیبهشت ۹۹ نیز اعتبار دارند.

قیمت ها به ریال می باشند.

برای مشاهده تصویر و مشخصات هر محصول ، مدل مربوطه را کپی کرده و در قسمت جستجوی سایت جاگذاری کنید!

نام کالا  قیمت
DS-1602ZJ             ۳,۸۱۰,۰۰۰
DS-1661ZJ             ۴,۱۵۰,۰۰۰
DS-1662ZJ             ۴,۷۷۰,۰۰۰
DS-1681ZJ             ۱,۳۹۰,۰۰۰
DS-1LN6-UE-W           ۲۶,۰۳۰,۰۰۰
DS-1LN6-UU           ۲۸,۶۵۰,۰۰۰
DS-2CD1023G0-I           ۱۳,۴۱۰,۰۰۰
DS-2CD1043G0-I           ۱۸,۳۴۰,۰۰۰
DS-2CD1123G0-I           ۱۴,۳۵۰,۰۰۰
DS-2CD1143G0-I           ۱۹,۲۸۰,۰۰۰
DS-2CD1623G0-IZ           ۲۹,۹۷۰,۰۰۰
DS-2CD1643G0-I           ۳۲,۲۸۰,۰۰۰
DS-2CD1723G0-I           ۲۶,۷۴۰,۰۰۰
DS-2CD1743G0-I           ۲۹,۰۵۰,۰۰۰
DS-2CD2023G0-I           ۲۰,۹۳۰,۰۰۰
DS-2CD2043G0-I           ۲۳,۸۷۰,۰۰۰
DS-2CD2123G0-IS           ۲۲,۵۸۰,۰۰۰
DS-2CD2143G0-IS           ۲۴,۴۶۰,۰۰۰
DS-2CD2163G0-IS           ۲۸,۵۹۰,۰۰۰
DS-2CD2183G0-IS           ۳۳,۶۶۰,۰۰۰
DS-2CD2423G0-IW           ۱۸,۸۱۰,۰۰۰
DS-2CD2443G0-IW           ۲۳,۲۸۰,۰۰۰
DS-2CD2632F-I           ۳۱,۳۵۰,۰۰۰
DS-2CD2643G0-IZS           ۴۸,۴۱۰,۰۰۰
DS-2CD2743G0-IZS           ۴۸,۴۱۰,۰۰۰
DS-2CD2955FWD-IS           ۵۹,۱۱۰,۰۰۰
DS-2CD2Q10FD-IW           ۱۶,۲۳۰,۰۰۰
DS-2CD2T43G0-I5           ۲۶,۶۴۰,۰۰۰
DS-2CD2T63G0-I8           ۳۱,۸۱۰,۰۰۰
DS-2CD2T83G0-I8           ۳۷,۸۱۰,۰۰۰
DS-2CE16C0T-IRP             ۳,۴۵۰,۰۰۰
DS-2CE16D0T-IF             ۴,۲۰۰,۰۰۰
DS-2CE16D0T-VFIR3F           ۱۱,۳۳۰,۰۰۰
DS-2CE16H0T-IT1F             ۸,۶۴۰,۰۰۰
DS-2CE16H0T-IT3F             ۹,۳۳۰,۰۰۰
DS-2CE16H0T-IT3ZF           ۱۶,۰۸۰,۰۰۰
DS-2CE16H0T-ITF             ۷,۹۲۰,۰۰۰
DS-2CE18U8T-IT3           ۲۷,۹۷۰,۰۰۰
DS-2CE56D0T-IPF             ۳,۴۱۰,۰۰۰
DS-2CE56D0T-VFIR3F           ۱۱,۳۳۰,۰۰۰
DS-2CE56D8T-IT1E             ۹,۷۹۰,۰۰۰
DS-2CE56D8T-ITME             ۹,۳۳۰,۰۰۰
DS-2CE56F7T-IT3Z           ۱۸,۶۵۰,۰۰۰
DS-2CE56H0T-IT1F             ۸,۸۶۰,۰۰۰
DS-2CE56H0T-IT3F             ۹,۱۱۰,۰۰۰
DS-2CE56H0T-IT3ZF           ۱۵,۸۵۰,۰۰۰
DS-2CE56H1T-IT1E           ۱۱,۱۹۰,۰۰۰
DS-2CE78U8T-IT3           ۲۶,۵۷۰,۰۰۰
DS-2CV2U21FD-IW           ۱۱,۲۹۰,۰۰۰
DS-2DE7232IW-AE         ۱۵۳,۵۲۰,۰۰۰
DS-2PT3326IZ-DE3           ۸۵,۴۶۰,۰۰۰
DS-3E0109P-E           ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
DS-7104NI-Q1/4P/M           ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
DS-7104NI-Q1/M           ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
DS-7108HQHI-K1           ۲۰,۶۶۰,۰۰۰
DS-7108NI-Q1/8P/M           ۲۶,۱۸۰,۰۰۰
DS-7108NI-Q1/M           ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
DS-7116HQHI-K1           ۳۲,۹۲۰,۰۰۰
DS-7204HQHI-K1           ۱۴,۹۲۰,۰۰۰
DS-7204HTHI-K1           ۲۷,۹۷۰,۰۰۰
DS-7204HUHI-K1/P           ۲۶,۳۸۰,۰۰۰
DS-7208HGHI-F1           ۱۷,۶۲۰,۰۰۰
DS-7208HQHI-K1           ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
DS-7208HTHI-K2           ۵۴,۳۸۰,۰۰۰
DS-7208HUHI-K2/P           ۴۹,۲۱۰,۰۰۰
DS-7216HGHI-K1           ۲۱,۷۷۰,۰۰۰
DS-7216HQHI-K1           ۳۸,۶۱۰,۰۰۰
DS-7216HUHI-K2           ۶۸,۴۴۰,۰۰۰
DS-7232HQHI-K2           ۷۴,۳۶۰,۰۰۰
DS-7608NI-K1           ۲۰,۶۲۰,۰۰۰
DS-7608NI-Q1           ۲۰,۰۵۰,۰۰۰
DS-7616NI-Q1           ۲۴,۶۷۰,۰۰۰
DS-7616NI-Q2           ۲۵,۳۰۰,۰۰۰
DS-7616NI-Q2/16P           ۵۱,۵۴۰,۰۰۰
DS-7716NI-Q4           ۵۴,۷۱۰,۰۰۰
DS-7732NI-K4           ۸۰,۷۴۰,۰۰۰
DS-7732NI-Q4           ۶۸,۱۰۰,۰۰۰
DS-7732NI-Q4/16P           ۹۷,۸۱۰,۰۰۰
DS-TT-X41T-tester           ۷۷,۳۵۰,۰۰۰
Power Adapter-12v/1A Hikvision                ۴۰۰,۰۰۰

لیست قیمت فروردین ۹۹ هایلوک

THC-T110-P           ۱,۷۱۰,۰۰۰
THC-T120-P           ۲,۳۶۰,۰۰۰
THC-T120           ۲,۶۱۰,۰۰۰
THC-B120-P           ۲,۴۸۰,۰۰۰
THC-T220-P           ۳,۰۴۰,۰۰۰
THC-B120-M           ۲,۷۳۰,۰۰۰
THC-T120-M           ۲,۷۳۰,۰۰۰
THC-B220           ۳,۳۱۰,۰۰۰
THC-B220-M           ۳,۶۷۰,۰۰۰
THC-T220-M           ۳,۷۲۰,۰۰۰
THC-T140-P           ۳,۵۹۰,۰۰۰
THC-B140-P           ۳,۷۲۰,۰۰۰
THC-T140           ۳,۷۲۰,۰۰۰
THC-T140-M           ۳,۸۶۰,۰۰۰
THC-T240-P           ۴,۰۷۰,۰۰۰
THC-B140-M           ۳,۹۹۰,۰۰۰
THC-B240           ۴,۰۷۰,۰۰۰
THC-B240-M           ۴,۳۳۰,۰۰۰
THC-T240-M           ۴,۴۱۰,۰۰۰
DVR-204G-F1           ۵,۷۴۰,۰۰۰
IPC-B220-D           ۶,۷۵۰,۰۰۰
IPC-T120-D           ۶,۶۲۰,۰۰۰
THC-B320-VF           ۶,۶۲۰,۰۰۰
THC-T320-VF           ۶,۶۲۰,۰۰۰
THC-D320-VF           ۷,۱۷۰,۰۰۰
IPC-B220           ۷,۰۷۰,۰۰۰
IPC-T120           ۷,۲۴۰,۰۰۰
IPC-B120           ۶,۶۲۰,۰۰۰
DVR-208G-F1           ۷,۳۲۰,۰۰۰
NVR-104MH-D           ۵,۹۵۰,۰۰۰
THC-B340-VF           ۷,۳۱۰,۰۰۰
THC-T340-VF           ۷,۳۱۰,۰۰۰
IPC-D120           ۷,۰۳۰,۰۰۰
THC-D340-VF           ۷,۵۸۰,۰۰۰
NVR-104-B           ۵,۹۵۰,۰۰۰
IPC-B120H           ۷,۰۷۰,۰۰۰
IPC-T220H           ۷,۵۷۰,۰۰۰
NVR-108-B           ۷,۲۴۰,۰۰۰
IPC-D120H           ۷,۵۷۰,۰۰۰
DVR-204Q-F1           ۷,۶۱۰,۰۰۰
DVR-204Q-K1           ۸,۱۴۰,۰۰۰
NVR-108MH-D           ۷,۲۴۰,۰۰۰
IPC-B140H           ۹,۶۸۰,۰۰۰
IPC-T240H         ۱۰,۱۷۰,۰۰۰
IPC-D140H         ۱۰,۱۷۰,۰۰۰
NVR-104MH-C           ۷,۷۵۰,۰۰۰
NVR-104-B/4P           ۹,۸۲۰,۰۰۰
NVR-104MH-D/4P           ۹,۸۲۰,۰۰۰
NVR-108MH-C           ۸,۹۲۰,۰۰۰
DVR-216G-F1         ۱۲,۶۳۰,۰۰۰
DVR-208Q-F1         ۱۱,۹۲۰,۰۰۰
DVR-208Q-K1         ۱۲,۲۷۰,۰۰۰
DVR-204U-F1         ۱۱,۷۷۰,۰۰۰
DVR-204U-K1         ۱۲,۲۷۰,۰۰۰
IPC-B621-V         ۱۳,۹۲۰,۰۰۰
NVR-116MH-C         ۱۱,۶۳۰,۰۰۰
IPC-B620H-V         ۱۴,۳۹۰,۰۰۰
IPC-B621-Z         ۱۵,۸۵۰,۰۰۰
IPC-D620H-V         ۱۴,۳۹۰,۰۰۰
IPC-T620-Z         ۱۶,۲۶۰,۰۰۰
IPC-B620H-Z         ۱۶,۱۲۰,۰۰۰
NVR-104MH-C/4P         ۱۱,۸۹۰,۰۰۰
NVR-108-B/8P         ۱۳,۸۲۰,۰۰۰
IPC-B640H-V         ۱۶,۸۱۰,۰۰۰
IPC-D620H-Z         ۱۷,۶۴۰,۰۰۰
NVR-108MH-D/8P         ۱۵,۲۲۰,۰۰۰
IPC-D640H-V         ۱۵,۶۳۰,۰۰۰
IPC-B640H-Z         ۱۷,۳۶۰,۰۰۰
NVR-216MH-C         ۱۳,۹۵۰,۰۰۰
DVR-208U-F1         ۱۸,۷۳۰,۰۰۰
DVR-208U-K1         ۱۹,۶۷۰,۰۰۰
DVR-216Q-F1         ۲۱,۰۶۰,۰۰۰
DVR-216Q-K1         ۲۲,۱۱۰,۰۰۰
PTZ-T4215I-D         ۲۹,۲۱۰,۰۰۰
PTZ-N4215-DE3         ۳۱,۶۹۰,۰۰۰
PTZ-N4215I-DE         ۳۳,۸۹۰,۰۰۰
NVR-216MH-C/16P         ۲۸,۴۲۰,۰۰۰
PTZ-T4225I-D         ۳۶,۳۷۰,۰۰۰
DVR-216U-F2         ۳۷,۳۳۰,۰۰۰
DVR-216U-K2         ۳۹,۱۹۰,۰۰۰
PTZ-T5225I-A         ۴۳,۲۶۰,۰۰۰
PTZ-N4225I-DE         ۴۵,۷۴۰,۰۰۰
PTZ-P332ZI-DE3         ۵۵,۱۱۰,۰۰۰
THC-B110-M           ۲,۲۱۰,۰۰۰
دیدگاه‌ها ۰

*
*

18 − پانزده =