تماس با ما

شماره تماس: ۰۱۳-۳۳۲۳۰۶۲۴

نشانی ایمیل: sherkat@bineshesabz.ir
نشانی تلگرام: @hikvision_binesh
مدیر تلگرام: @b_nesh

اینستاگرام: https://www.instagram.com/bineshe_sabz/