جدیدترین لیست قیمت هایک ویژن

لیست قیمت هایک ویژن

جدیدترین لیست قیمت هایک ویژن

برای آبان ماه ۱۳۹۸

لیست قیمت هایک ویژن

 

کد کالا گروه کالا نام کالا قیمت (ریال)
۸۰۰۰ ADAPTOR Power Adapter-12v/1A Hikvision           ۲۳,۸۰۰
۸۸۸۴ CABEL DS-1LN6-UE-W      ۱۴,۱۶۰,۰۰۰
۷۴۲۲ CABEL DS-1LN6-UU      ۱۵,۵۸۰,۰۰۰
۹۰۷۴

DVR

DS-7108HQHI-K1      ۱۴,۲۱۷,۰۰۰
۹۰۶۵ DVR DS-7116HQHI-K1      ۲۱,۶۸۷,۹۰۰
۷۴۸۹ DVR DS-7204HQHI-K1        ۹,۸۲۸,۹۰۰
۸۶۶۸ DVR DS-7204HTHI-K1      ۲۲,۴۶۵,۱۰۰
۷۴۹۳ DVR DS-7204HUHI-K1      ۱۴,۳۷۸,۰۰۰
۸۷۶۶ DVR DS-7204HUHI-K1/P      ۱۷,۵۵۶,۵۰۰
۶۳۲۱ DVR DS-7208HGHI-F1      ۱۱,۷۳۹,۰۰۰
۷۴۹۰ DVR DS-7208HQHI-K1      ۱۴,۵۴۶,۰۰۰
۹۰۶۶ DVR DS-7208HQHI-K1/ECO      ۱۴,۴۵۵,۰۰۰
۸۸۷۱ DVR DS-7208HTHI-K2      ۴۳,۶۷۷,۳۰۰
۸۶۸۱ DVR DS-7208HUHI-K1      ۲۱,۹۴۴,۰۰۰
۸۶۹۷ DVR DS-7208HUHI-K2/P      ۳۲,۰۸۴,۰۰۰
۹۰۶۷ DVR DS-7216HGHI-K1      ۱۴,۵۱۱,۰۰۰
۷۴۹۱ DVR DS-7216HQHI-K1      ۲۶,۵۶۵,۰۰۰
۹۰۶۸ DVR DS-7216HQHI-K1/ECO      ۲۴,۴۵۱,۰۰۰
۷۴۹۴ DVR DS-7216HUHI-K2      ۴۵,۰۸۴,۳۰۰
۸۹۲۶ DVR DS-7224HQHI-K2      ۴۸,۰۷۶,۰۰۰
۸۹۲۷ DVR DS-7232HQHI-K2      ۵۱,۱۷۷,۰۰۰
۹۰۷۱

IP CAMERA

DS-2CD1023G0E-I        ۸,۴۳۸,۸۰۰
۸۸۸۹ IP CAMERA DS-2CD1023G0-I        ۸,۷۴۴,۸۰۰
۸۸۸۸ IP CAMERA DS-2CD1043G0-I      ۱۱,۹۶۱,۲۰۰
۸۸۹۱ IP CAMERA DS-2CD1123G0-I        ۹,۳۵۶,۸۰۰
۸۸۹۰ IP CAMERA DS-2CD1143G0-I      ۱۲,۵۷۳,۲۰۰
۸۹۸۶ IP CAMERA DS-2CD1323G0E-I        ۸,۴۳۸,۸۰۰
۸۹۲۹ IP CAMERA DS-2CD1323G0-I        ۹,۲۰۰,۴۰۰
۸۸۹۳ IP CAMERA DS-2CD1623G0-I      ۱۷,۷۸۸,۸۰۰
۸۹۲۸ IP CAMERA DS-2CD1623G0-IZ      ۱۹,۶۴۴,۴۰۰
۸۸۹۲ IP CAMERA DS-2CD1643G0-I      ۲۱,۴۶۷,۶۰۰
۸۸۹۵ IP CAMERA DS-2CD1723G0-I      ۱۷,۷۸۸,۸۰۰
۸۸۹۴ IP CAMERA DS-2CD1743G0-I      ۱۹,۳۲۵,۶۰۰
۹۰۷۵ IP CAMERA DS-2CD2023G0-I      ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
۸۷۳۵ IP CAMERA DS-2CD2043G0-I      ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
۷۵۶۲ IP CAMERA DS-2CD2052-I      ۱۵,۷۲۳,۵۰۰
۸۸۲۵ IP CAMERA DS-2CD2063G0-I      ۱۷,۲۲۵,۷۰۰
۸۸۲۴ IP CAMERA DS-2CD2083G0-I      ۲۰,۲۴۷,۴۰۰
۸۷۳۶ IP CAMERA DS-2CD2123G0-IS      ۱۴,۷۲۲,۰۰۰
۸۷۳۷ IP CAMERA DS-2CD2143G0-IS      ۱۵,۹۴۶,۰۰۰
۷۵۶۳ IP CAMERA DS-2CD2152F-IS      ۱۶,۵۴۹,۰۰۰
۸۸۲۷ IP CAMERA DS-2CD2163G0-IS      ۱۸,۷۳۳,۲۰۰
۸۸۲۶ IP CAMERA DS-2CD2183G0-IS      ۲۲,۰۵۶,۴۰۰
۷۲۸۹ IP CAMERA DS-2CD2322WD-I               لیست قیمت
۸۹۲۲ IP CAMERA DS-2CD2423G0-IW      ۱۲,۲۶۷,۲۰۰
۷۲۷۱ IP CAMERA DS-2CD2442FWD-IW      ۱۵,۶۴۰,۰۰۰
۸۹۲۴ IP CAMERA DS-2CD2523G0-IS      ۱۸,۵۵۷,۲۰۰
۷۳۰۹ IP CAMERA DS-2CD2542FWD-IS      ۲۰,۶۴۴,۴۹۵
۸۹۲۳ IP CAMERA DS-2CD2543G0-IS      ۲۱,۴۶۰,۴۹۵
۸۹۲۵ IP CAMERA DS-2CD2563G0-IS      ۲۳,۹۲۲,۴۰۰
۷۳۲۰ IP CAMERA DS-2CD2632F-I                 لیست قیمت
۸۷۳۸ IP CAMERA DS-2CD2643G0-IZS      ۳۲,۲۰۴,۸۰۰
۷۳۹۰ IP CAMERA DS-2CD2720F-I      ۱۶,۲۵۰,۰۰۰
۸۸۰۱ IP CAMERA DS-2CD2743G0-IZS      ۳۲,۲۰۴,۸۰۰
۸۲۲۷ IP CAMERA DS-2CD2955FWD-IS      ۴۲,۸۴۸,۰۰۰
۷۳۹۲ IP CAMERA DS-2CD2Q10FD-IW      ۱۳,۲۳۰,۰۰۰
۸۷۸۱ IP CAMERA DS-2CD2T43G0-I5      ۱۶,۵۶۴,۸۰۰
۸۸۳۲ IP CAMERA DS-2CD2T63G0-I8      ۲۱,۱۶۱,۶۰۰
۸۸۲۹ IP CAMERA DS-2CD2T83G0-I8      ۲۵,۱۴۶,۴۰۰
۷۴۹۷ IP CAMERA DS-2CV2U21FD-IW        ۹,۲۰۴,۰۰۰
۷۱۳۳

KEYBOARD

DS-1100KI    ۱۸۸,۱۸۰,۰۰۰
۸۹۱۷

NVR

DS-7104NI-Q1/4P/M      ۱۲,۳۹۰,۰۰۰
۸۹۱۶ NVR DS-7104NI-Q1/M        ۷,۲۸۲,۸۰۰
۸۹۱۹ NVR DS-7108NI-Q1/8P/M      ۱۷,۴۴۴,۰۰۰
۸۹۱۸ NVR DS-7108NI-Q1/M        ۹,۱۲۸,۰۰۰
۷۴۷۲ NVR DS-7604NI-E1      ۱۰,۲۶۹,۰۰۰
۸۴۲۱ NVR DS-7604NI-K1      ۱۱,۵۵۰,۰۰۰
۸۴۲۳ NVR DS-7604NI-K1/4P      ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
۸۹۱۰ NVR DS-7604NI-Q1      ۱۱,۲۲۰,۰۰۰
۸۹۱۱ NVR DS-7604NI-Q1/4P      ۱۶,۱۲۳,۸۰۰
۷۴۶۰ NVR DS-7608NI-K2      ۱۷,۶۰۵,۰۰۰
۸۹۱۲ NVR DS-7608NI-Q1      ۱۵,۹۹۴,۴۴۰
۸۹۱۳ NVR DS-7608NI-Q1/8P      ۲۵,۹۴۵,۹۲۰
۸۹۲۰ NVR DS-7608NI-Q2      ۱۷,۶۲۹,۹۲۰
۷۴۶۲ NVR DS-7616NI-K2      ۱۹,۰۶۸,۰۰۰
۸۹۱۴ NVR DS-7616NI-Q1      ۱۶,۶۳۲,۰۰۰
۸۹۱۵ NVR DS-7616NI-Q2/16P      ۳۶,۹۶۰,۰۰۰
۷۴۷۹ NVR DS-7716NI-E4      ۳۴,۵۵۲,۰۰۰
۷۴۸۱ NVR DS-7716NI-E4/16P      ۵۱,۸۵۶,۰۰۰
۷۴۶۵ NVR DS-7716NI-K4      ۴۲,۷۰۰,۰۰۰
۸۴۲۴ NVR DS-7716NI-K4/16P      ۵۸,۴۴۳,۰۰۰
۷۴۸۰ NVR DS-7732NI-E4      ۴۵,۳۱۱,۰۰۰
۷۴۶۶ NVR DS-7732NI-K4      ۵۳,۷۸۱,۰۰۰
۸۴۲۵ NVR DS-7732NI-K4/16P      ۶۸,۴۱۱,۰۰۰
۷۱۳۶

PAYE

DS-1602ZJ        ۳,۷۳۰,۰۰۰
۸۵۲۸ PAYE DS-1602ZJ-pole        ۵,۲۸۳,۰۰۰
۸۶۲۸ PAYE DS-1681ZJ        ۱,۲۲۴,۰۰۰
۸۵۲۵ PAYEH DS-1661ZJ        ۳,۶۵۴,۰۰۰
۸۵۲۶ PAYEH DS-1662ZJ        ۴,۱۹۴,۰۰۰
۸۶۰۱

PTZ IP

DS-2DE4225IW-DE      ۵۶,۵۱۱,۰۰۰
۸۸۰۳ PTZ IP DS-2DE4A220IW-DE      ۶۹,۴۴۷,۰۰۰
۸۴۹۱ PTZ IP DS-2DE5220IW-AE      ۹۰,۲۸۶,۰۰۰
۷۵۱۱ PTZ IP DS-2DE7184-AE                 لیست قیمت
۸۷۹۳ PTZ IP DS-2DE7184-AE    ۱۰۷,۹۶۱,۰۰۰
۸۸۰۲ PTZ IP DS-2PT3326IZ-DE3      ۷۱,۹۶۰,۰۰۰
۷۵۰۳

PTZ TURBO

DS-2AE5223TI-A      ۵۳,۴۸۰,۰۰۰
۷۵۰۵ PTZ TURBO DS-2AE7230TI-A      ۶۸,۴۵۳,۰۰۰
۸۴۶۲

SWITCH

DS-3E0105P-E        ۵,۴۳۹,۰۰۰
۸۴۵۲ SWITCH DS-3E0109P-E      ۱۴,۱۷۱,۰۰۰
۸۴۶۴ SWITCH DS-3E0318P-E      ۳۱,۷۰۱,۶۰۰
۸۴۶۵ SWITCH DS-3E0326P-E      ۴۷,۹۳۷,۲۰۰
۷۴۲۶ SWITCH DS-3E1310P-E      ۱۷,۵۸۲,۴۰۰
۸۵۸۹ TESTER DS-TT-X41T-tester      ۶۵,۱۵۰,۰۰۰
۸۷۷۹

TURBO HD

DS-2CC52H1T-FITS      ۲۱,۷۵۴,۹۰۰
۸۹۳۰ TURBO HD DS-2CE11H0T-PIRL        ۵,۵۳۰,۰۰۰
۸۹۳۲ TURBO HD DS-2CE12H0T-PIRL        ۵,۹۹۹,۰۰۰
۹۰۶۹ TURBO HD DS-2CE16C0T-IRP        ۲,۳۳۸,۰۰۰
۸۸۸۲ TURBO HD DS-2CE16D0T-IRE        ۴,۱۰۹,۰۰۰
۸۸۸۵ TURBO HD DS-2CE16D0T-IT1E        ۴,۸۹۳,۰۰۰
۸۸۸۳ TURBO HD DS-2CE16D8T-IT3ZE      ۱۲,۳۸۸,۳۰۰
۸۷۸۰ TURBO HD DS-2CE16D8T-ITE        ۶,۰۴۳,۴۰۰
۶۲۷۷ TURBO HD DS-2CE16F7T-IT3Z      ۱۵,۱۰۸,۵۰۰
۸۸۷۸ TURBO HD DS-2CE16H0T-IT1F        ۵,۸۴۶,۴۰۰
۸۸۷۶ TURBO HD DS-2CE16H0T-IT3F        ۶,۳۱۴,۰۰۰
۸۸۸۱ TURBO HD DS-2CE16H0T-IT3ZF      ۱۰,۸۹۲,۰۰۰
۸۸۷۹ TURBO HD DS-2CE16H0T-IT5F        ۶,۷۹۰,۰۰۰
۸۸۷۴ TURBO HD DS-2CE16H0T-ITF        ۵,۳۶۴,۰۰۰
۸۷۷۶ TURBO HD DS-2CE16H1T-IT1E        ۷,۵۸۱,۰۰۰
۸۷۷۷ TURBO HD DS-2CE16H1T-IT3E        ۸,۲۱۱,۰۰۰
۸۷۳۳ TURBO HD DS-2CE16H1T-IT3ZE      ۱۳,۲۶۵,۰۰۰
۸۷۷۸ TURBO HD DS-2CE16H1T-IT5E        ۸,۸۴۱,۰۰۰
۸۷۷۵ TURBO HD DS-2CE16H1T-ITE        ۶,۶۳۶,۰۰۰
۹۰۵۸ TURBO HD DS-2CE18U8T-IT3      ۱۸,۱۳۰,۲۰۰
۸۹۳۳ TURBO HD DS-2CE38D8T-PIR        ۶,۳۱۴,۰۰۰
۹۰۷۰ TURBO HD DS-2CE56C0T-IRP        ۲,۰۵۸,۰۰۰
۸۹۸۲ TURBO HD DS-2CE56C0T-IRPF        ۲,۲۱۲,۰۰۰
۸۸۸۶ TURBO HD DS-2CE56D0T-IT1E        ۴,۶۸۳,۳۰۰
۸۸۸۷ TURBO HD DS-2CE56D0T-IT3E        ۴,۹۹۱,۵۰۰
۸۷۹۶ TURBO HD DS-2CE56D8T-IT1E        ۶,۳۵۱,۶۰۰
۸۷۳۴ TURBO HD DS-2CE56D8T-ITME        ۶,۰۴۳,۴۰۰
۶۲۷۵ TURBO HD DS-2CE56F1T-IT1        ۴,۳۸۰,۰۰۰
۶۲۷۶ TURBO HD DS-2CE56F1T-IT3        ۴,۹۱۲,۵۰۰
۶۲۷۸ TURBO HD DS-2CE56F7T-IT3Z      ۱۵,۱۰۸,۵۰۰
۸۸۷۷ TURBO HD DS-2CE56H0T-IT1F        ۶,۰۰۴,۰۰۰
۸۸۸۰ TURBO HD DS-2CE56H0T-IT3F        ۶,۱۷۰,۴۰۰
۹۰۵۷ TURBO HD DS-2CE56H0T-IT3ZF      ۱۰,۷۲۸,۱۰۰
۸۸۷۵ TURBO HD DS-2CE56H0T-ITMF        ۴,۸۹۳,۰۰۰
۸۷۳۲ TURBO HD DS-2CE56H1T-IT1E        ۷,۵۸۱,۰۰۰
۸۷۳۱ TURBO HD DS-2CE56H1T-IT3E        ۸,۲۱۱,۰۰۰
۸۷۳۰ TURBO HD DS-2CE56H1T-IT3ZE      ۱۳,۲۶۵,۰۰۰
۸۷۲۹ TURBO HD DS-2CE56H1T-ITME        ۶,۶۳۶,۰۰۰
۸۹۳۱ TURBO HD DS-2CE71H0T-PIRL        ۵,۵۳۰,۰۰۰
۹۰۵۹ TURBO HD DS-2CE78U8T-IT3      ۱۷,۲۲۵,۷۰۰

برای مشاهده مشخصات محصولات روی مدل ها کلیک کنید

دانلود آخرین لیست قیمت هایک ویژن

دیدگاه‌ها ۰

*
*

5 + شانزده =